KEDVENC SZAKBOLT HÁLÓZAT

„KARÁCSONYI NYEREMÉNYESŐ”  JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. A Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Baromfi – Hús Kft. és Gastro – Hús Kft. (4031. Debrecen, Hegedű utca 4.) a továbbiakban: Szervező.

  1.  A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban a Szervező minden Vevője (továbbiakban: Játékos) jogosult a részvételre, aki teljesíti a Játék részvételi feltételeit.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A nyereményjátékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt. Vállalkozások és közületek nem jogosultak a nyereményjátékban való részvételre.

  1. A játék mechanizmusa, részvételi feltételek:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékosok részére a Szervező hivatalos honlapján (www.kedvenckiszallitas.hu), és a 2021. december 06 – 19. között érvényes szórólapjain, plakátjain keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték időszaka, helyszíne és feltételei:

3.2.1. 2021. december 06 – 19. közötti időszakban a Szervező a Debreceni Malomparki – Vár utcai (2-es, 5-ös, 9-es üzlet) – Tócóskerti Piacon /BAROMFI – HÚS KFT./ és a debreceni Stop Shopban, Nyíregyházán, Miskolcon /GASTRO – HÚS KFT./ található üzleteiben és a Mozgó Húsboltban /GASTRO – HÚS KFT./

3.2.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a promóciós időszakban vásárolnak a Szervező üzletében. Azon vásárlók, akik vásárolnak, automatikusan nyereményszelvényt kapnak, melynek adatait kitöltve és a nyereményszelvényen található kvíz-kérdésre helyes választ adva, a kitöltött nyereményszelvényt elhelyezik az üzletben található nyereményládába.

3.2.3 Több különböző alkalommal történő vásárlás esetén Játékos jogosult többszörözni a nyerési esélyeit.

3.3. Mindazon Játékosok, akik teljesítik a 3.2. pontban meghatározott feltételt, továbbá helyesen válaszolnak a nyereményszelvényen található kérdésre, és tollal, olvashatóan kitöltik a személyes adataikat tartalmazó sorokat (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím), részt vesznek a promóciós játékban.

 

  1. Nyeremény

FŐNYEREMÉNY:

–           50.000 Ft értékű vásárlási utalvány

4.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 1 Nyertes kerül kisorsolásra.

4.2. A sorsolás nem nyilvános, kézi sorsolással történik.

4.3. A nyeremény pénzre át nem váltható.

4.4. A nyereményeket terhelő összes adófizetési kötelezettséget Szervező vállalja.

4.5. A Szervező a 4.1. pont szerinti nyertesen felül további 1 pótnyertest sorsol ki, összesen 2 Játékost.

4.6. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

  1. Az ajándékok sorsolása

A nyeremény sorsolása 2021. december 22. 10.00 órától kerül megrendezésre, a Szervező telephelyén, közjegyző jelenlétében, Sorsolási Jegyzőkönyv vezetése mellett. A sorsolás nyertesét a Szervező a megadott elérhetőségeken keresztül értesíti, illetve a nyertes nevét közzéteszi a hivatalos honlapján. Amennyiben a Nyertes értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 30 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A Nyertes a nyereményt személyesen kapja meg.

  1. A nyeremény átvételének feltételei:

A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező hivatalos oldalán és a következő időszak szórólapjain, hirdetésein nyilvánosan ismertesse a nyertes nevét, illetve fénykép és/vagy videófelvételt a nyeremény átadásáról.

A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

 

  1. Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megfizetésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Játékszabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos oldalán.

  1. Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, lakcím, telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Szervező jelen Játékszabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Baromfi – Hús Kft. és Gastro – Hús Kft. (4031. Debrecen, Hegedű utca 4., továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból az önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulás alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

 

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, lakcím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, lakcím, telefonszám, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékosok Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Baromfi-Hús Kft., Gastro – Hús Kft. (4031. Debrecen Hegedű utca 4.) végzi.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékos Személyes Adatait a Játék lezárásáig kezeli, azaz a nyereménysorsolást követő 90. napon megsemmisíti.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (gastrohus@gastrohus.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Baromfi-Hús Kft., Gastro – Hús Kft. ; 4031. Debrecen Hegedű utca 4.)

  1. A Játékszabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

  1. Információkérés

A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban a gastrohus@gastrohus.hu címen érdeklődhetnek a Játékosok.

 

Kelt: Debrecen, 2021. december 06.